Článek 1

Obecné ustanovení

Tyto Obchodní podmínky (dále také jen jako "podmínky" nebo "obchodní podmínky") se vztahují na nákup zboží prostřednictvím elektronického obchodu na stránce www.modesto.sk. Nákup zboží v jejich smyslu mohou uskutečňovat fyzické i právnické osoby (dále vždy jen "zákazník") bez omezení s tím, že zákazník souhlasí, že takto uzavřené kupní smlouvy se budou řídit těmito Obchodními podmínkami, ustanoveními Reklamačního řádu, dalšími podmínkami uvedenými na stránce www .modesto.sk a příslušnými právními předpisy.

 

Prodávajícím se v těchto podmínkách rozumí společnost Modesto sro, se sídlem: 903 01 Kostolná pri Dunaji, IČO: 45 376 212 (dále jako "prodávající" nebo "Modesto" či "společnost Modesto").

 

Článek 2

Postup při objednávání

        Zákazník si může přes elektronický obchod www.modesto.sk objednat jakékoliv zboží, při kterém je umístěno tlačítko "DO KOŠÍKU".

 

        Po stisknutí tlačítka "DO KOŠÍKU" se objednané zboží automaticky přidá do nákupního košíku, který je kdykoliv k dispozici k nahlédnutí. Vytvoření objednávky není podmíněno registrací. Zákazník povinen vyplnit údaje, které od něj systém vyžaduje (přičemž má za to, že pokud zákazník uvede své IČO, vystupuje a nakupuje jako podnikatel, nikoli spotřebitel). Tyto údaje budou použity pro účely vytvoření objednávky a následné plnění smlouvy.

 

        Po registraci bude každému zákazníkovi přiřazeno osobní konto, kterým se bude při nákupech hlásit na www.modesto.sk. Pod tímto kontem budou vytvářeny objednávky, evidované slevy a jiné výhody pro každého zákazníka. Přihlašovací údaje společnost Modesto doporučuje zapsat a uchovat pro případ budoucích nákupů. Při každém dalším nákupu se stačí pomocí svých přihlašovacích údajů přihlásit. Zároveň je v zájmu každého zákazníka, aby si chránil přihlašovací údaje, protože jejich poskytnutí jiné osobě může znamenat její vystupování na www.modesto.sk pod jménem příslušného zákazníka.

 

Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil / byl prodávajícím seznámen o vlastnostech zboží, o jeho ceně a ostatních nákladech, jakož io tom, že tuto konkrétní výši ceny je povinen prodávajícímu uhradit a že si zvolil vyhovující způsob úhrady ceny z možností nabízených prodávajícím. Po vytvoření objednávky bude tato zaregistrována v systému společnosti Modesto, o čemž bude zákazník informován e-mailovým oznámením o přijetí objednávky. Doručením potvrzení o přijetí objednávky kupujícímu se smlouva o koupi zboží považuje za uzavřenou, přičemž jejím předmětem je dodání v objednávce specifikovaného zboží za tam uvedenou cenu, a to vše za podmínek uvedených na stránce www.modesto.sk, v těchto Všeobecných obchodních podmínkách av Reklamačním pořádku.

 

Elektronický obchod www.modesto.sk umožňuje zákazníkům přístup k informacím o stavu jejich objednávek po autorizaci jejich přihlašovacími údaji.

 

Zákazník zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl av celém rozsahu s nimi souhlasí. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění. Povinnost písemného oznámení změny obchodních podmínek je splněna umístěním na internetové stránce www.modesto.sk. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2016.

 

Článek 3

platební podmínky

Všechny ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH. V případě objednávky s úhradou předem má zákazník možnost úhrady na účet společnosti Modesto bankovním převodem. Pokud byla zvolena forma úhrady dobírkou, objednávku bude třeba zaplatit doručovateli při přebírání zboží.

 

Článek 4

Dodací podmínky a náklady na dodání zboží

        Společnost Modesto se zavazuje dodat objednané zboží zákazníkovi nejpozději do 7 pracovních dnů od uhrazení objednávky nebo její přijetí prodávajícím, pokud je zvolena úhrada dobírkou. Pokud společnost Moedsto nemá zboží fyzicky ve svých skladech (o čemž bude zákazníka informovat) a objednává ho u dodavatele až na základě objednávky zákazníka, zavazuje se dodat toto zboží zákazníkovi nejpozději do 10 týdnů od uhrazení zálohové faktury.

 

        Úhradou se rozumí moment připsání úhrady na účet společnosti Modesto, na který měla být úhrada poukázána. Pokud výše uvedená doba dodání bude z technických důvodů nesplnitelná, společnost Moedsto se zavazuje o tom neprodleně informovat zákazníka, a pokud nedojde k dohodě společnosti Modesto a zákazníka o dodání zboží v náhradní lhůtě, o poskytnutí jiného zboží ve stejné kvalitě a ceně, ani o jiném náhradním plnění, společnost Modesto se zavazuje do 15 dnů vrátit zákazníkovi cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu, a to stejným způsobem, jaký byl použit při platbě za zboží, pokud se společnost Modesto a zákazník nedohodnou jinak.

 

Pokud si zákazník vybere jako způsob dopravy osobní odběr bude tento možný pouze v případě fyzické přítomnosti objednaného zboží ve skladu společnosti Modesto. V případě jeho nedostupnosti bude se zákazníkem dohodnutý alternativní postup.

 

Článek 5

Storno objednávky

Tímto článkem 5 není dotčeno právo zákazníka, který vystupuje a na www.modesto.sk nakupuje jako spotřebitel, na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku ve smyslu příslušných právních předpisů, jak je toto popsáno v článku 6 níže.

 

A. Storno objednávky ze strany zákazníka

 

        Zákazník má právo stornovat objednávku oznámením zaslaným písemně na adresu sídla společnosti Modesto uvedenou výše, podaným telefonicky na čísle 02/20 86 24 04 nebo e-mailem na adresu modesto@modesto.sk, a to v případě, že cena z objednávky (zálohové faktury ) ještě nebyla uhrazena. V případě, že zákazník stornuje objednávku po uhrazení ceny z objednávky (zálohové faktury), ale ještě před dodáním zboží, přestože ještě neuplynula dodací lhůta podle článku 4, společnost Modesto si vyhrazuje právo odečíst si prokázané náklady spojené s vyřizováním této objednávky a storno poplatek ve výši 20% z jeho ceny.

 

B. Storno objednávky ze strany společnosti Modesto

 

        Společnost Modesto si vyhrazuje právo zrušit objednávku, nebo její část, pokud není možné z technických příčin zboží dodat v požadované lhůtě či za podmínek objednávky, pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena účtovaná ze strany dodavatele zboží . V případě, že tato situace nastane, společnost Modesto bude neprodleně kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že zákazník již cenu z objednávky (zálohové faktury) nebo její část zaplatil a nedojde k dohodě společnosti Modesto a zákazníka o poskytnutí jiného zboží ve stejné kvalitě a ceně ani o jiném náhradním plnění, společnost Modesto se zavazuje vrátit zákazníkovi do 15 dnů na jeho účet nebo adresu cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu.

 

Článek 6

Poučení o právu zákazníka odstoupit od smlouvy (platí pouze při nákupu přes www.modesto.sk zákazníkem, který je považován za spotřebitele)

Zákazník, který ve vztahu k prodávajícímu vystupuje jako fyzická osoba, má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží, přičemž tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty . Zboží se považuje za převzatý zákazníkem okamžikem, kdy zákazník nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo se:

 

a) zboží objednané zákazníkem v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední,

 

b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,

 

c) zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

 

Zákazník své právo odstoupit od smlouvy uplatňuje písemně na adrese sídla prodávajícího uvedené výše, e-mailem na adrese modesto@modesto.sk nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy. V případě, že zákazník své právo odstoupit od smlouvy uplatní, vrátí zboží společnosti Modesto, a to osobně, nebo zasláním na adresu sídla společnosti Modesto uvedenou výše nebo jiným způsobem předem dohodnutým se společností Modesto, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy své právo odstoupit od smlouvy uplatnil. Zboží nesmí jevit známky používání a musí být zaslán společnosti Modesto s dokladem o koupi, s kompletním příslušenstvím, dokumentací, obalem atd. Zákazník má právo po převzetí zboží v rámci lhůty pro odstoupení zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem, jak je to obvyklé při nákupu v klasickém kamenném obchodě, tj odzkoušet zboží tak, aby zjistil vlastnosti a funkčnost zboží, nemá však právo začít zboží používat a po několika dnech vrátit prodávajícímu (zboží použitý ve větším rozsahu než postačuje k jeho odzkoušení vrátit nelze, pokud prodávající nerozhodne v konkrétním případě jinak). Pokud zboží jeví známky poškození nebo užívání, nebo zboží není kompletní, společnost Modesto si vyhrazuje právo vrácení takového zboží neakceptovat, nebo po dohodě se zákazníkem mu naúčtovat náklady související s uvedením zboží do původního stavu. Poškození obalu a zboží samotného bude prodávajícím akceptovány výhradně v rozsahu, v jakém mu při přiměřeném odzkoušení zboží ve smyslu tohoto ustanovení těchto podmínek nebylo možné zabránit, tj které nepřekračuje rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží.

 

Při odstoupení od smlouvy zákazník nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu. Pokud však dodané zboží nemá vlastnosti, o které zákazník projevil zájem a které se shodují s popisem poskytnutým prodávajícím, náklady na jeho vrácení a dodání zboží, který odpovídá smlouvě, jakož i všechny zákazníkům účelně vynaložené náklady v souvislosti s tím nese prodávající.

 

Společnost Modesto se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, vrátit zákazníkovi všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků, a to stejným způsobem, jaký byl použit zákazníkům při platbě za zboží, pokud se zákazník s prodávajícím nedohodnou jinak. Náklady na dopravu, dodání a poštovné však prodávající zákazníkovi hradí pouze v rozsahu nejlevnějšího běžného způsobu doručení, který je nabízen prodávajícím, bez ohledu na to, jaký způsob doručení si zvolil zákazník. Bez ohledu na uvedené, cenu a další náklady není prodávající povinen zákazníkovi vrátit dříve, než mu je doručen zboží, nebo jak mu zákazník prokáže, že mu zaslal zboží zpět.

 

V souladu se zákonem nemůže zákazník odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:

 

a) poskytnutí služby, pokud se jí poskytování začalo s výslovným souhlasem zákazníka a zákazník prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby;

 

b) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků zákazníka, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho zákazníka;

 

c) zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze;

 

d) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen;

 

e) prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím;

 

Článek 7

Reklamační podmínky

Zákazník si zboží musí vizuálně zkontrolovat ihned při a po převzetí. Má nárok zboží nepřevzít tehdy, pokud je na něm, nebo na jeho obalu viditelné mechanické poškození zjevně způsobené přepravou, nebo pokud je zboží neúplný. V takovém případě je vždy povinen sepsat s příslušným řidičem protokol o škodě / reklamací nebo zásilku odmítnout převzít. Mechanické poškození výrobku v neporušeném obalu je nutné nahlásit okamžitě po převzetí zásilky a výrobek nepoužívat. Pozdější reklamace tohoto charakteru nebudou akceptovány s ohledem na reklamační podmínky přepravce.

 

V případě uplatnění reklamace platí obvyklý reklamační postup stanovený v Reklamačním řádu pro zákazníky společnosti Modesto. Zákazník si může právo na opravu vadného zboží uplatnit v sídle společnosti Modesto. Při uplatnění práva na opravu přinese zákazník reklamované zboží včetně faktury (případně jinou formu daňového dokladu). Při uplatnění jiných práv vyplývajících z odpovědnosti společnosti Modesto za vady (tj práva na výměnu věci, práva na odstoupení od kupní smlouvy a práva na přiměřenou slevu) přinese zákazník reklamované zboží včetně faktury (případě jiné formy daňového dokladu) a záručního listu do sídla společnosti Modesto . Zákazník a společnost Modesto se mohou dohodnout i na jiném způsobu předání zboží. Pokud má zákazník zájem o takovou dohodu, může ji společnost Modesto navrhnout e-mailem na adrese www.modesto.sk nebo telefonicky na 02/2086 2404.

 

V případě, že reklamovaná závada byla způsobena zákazníkem, zejména poškozením výrobku, nevhodným používáním nebo nevhodnou manipulací, zákazník je povinen nahradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s vyřízením reklamace. Společnost Modesto neodpovídá za vady, ke kterým došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách (chemicky agresivní, prašné, vlhké prostředí, v silném magnetickém poli ...), zásahem do výrobku jinou než oprávněnou osobou (autorizovaným servisem), nebo které byly způsobeny živelnou pohromou nebo nesprávným napájecím napětím.

 

V případě, že zákazník není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, zákazník má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost zákazníka podle předchozí věty odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího odeslání zákazníkem, zákazník má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Sb o alternativním řešení spotřebitelských sporů ao změně některých zákonů. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím je Slovenská obchodní inspekce nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářská České republiky (seznam je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí. Zákazník může na podání návrhu na alternativní řešení svého spotřebitelského sporu použít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

Článek 8

Ochrana osobních údajů spotřebitele

8.1 Strany se dohodly, že zákazník v případě, že je spotřebitelem, oznámí prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu.

 

8.2 Zákazník resp. dotčená osoba (dále jako "zákazník" nebo "dotčená osoba") poskytuje osobní údaje prodávajícímu dobrovolně za účelem splnění jeho povinností vyplývajících z kupní smlouvy a další komunikace s ním. Bez jejich poskytnutí prodávající nemůže řádně plnit smlouvu se zákazníkem a proto ji nebude možné se zákazníkem ani uzavřít. Účelem zpracování těchto osobních údajů je vystavení daňového dokladu, předsmluvní vztahy, identifikace zákazníka, potvrzení objednávky a to telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty, doručení zboží, registrace na internetovém obchodě www.modesto.sk, informování o zvýhodněných nabídkách a novinkách.

 

8.3. Prodávající zpracovává osobní údaje dotčených osob pro účely vystavení věrnostní karty na základě jejich žádosti. Dotyčná osoba projeví svou žádost resp. souhlas se zpracováním osobních údajů pro tento účel při registraci prostřednictvím internetového obchodu www.modesto.sk nebo jiným prokazatelným způsobem. Prodávající zpracovává na tento účel osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo.

8.4. Zákazník čestně prohlašuje, že dává souhlas ve smyslu zákona č. 122/2013 Sb o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZnOOÚ"), aby prodávající ve svých informačních systémech v manuální i automatizované formě zpracovával a uchovával jeho osobní údaje v rozsahu podle odstavce 8.1. těchto podmínek a to pro účely uvedené v odstavci 8.2. těchto podmínek. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji zákazníka zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR. Prodávající po splnění účelu zpracování zajistí neprodleně likvidaci osobních údajů zákazníka v souladu s ust. § 17 odst. 1 ZnOOÚ. Souhlas se zpracováním osobních údajů může zákazník odvolat kdykoliv písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu zákazníkem prodávajícímu.

 

8.5. Zákazník si může kdykoliv své osobní údaje zkontrolovat a změnit po přihlášení se na stránce www.modesto.sk

 

8.6. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 2 písm. c) ZnOOÚ osobní údaje bude získávat výhradně pro účely uvedené v odstavci 8.2. těchto podmínek.

 

8.7. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 2 písm. e) ZnOOÚ zajistí, aby osobní údaje zpracovávány a využívali výhradně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly shromážděny.

 

8.8. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust § 6 odst. 2 písm. i) ZnOOÚ bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje ZnOOÚ ani jiným obecně závazným právním předpisem a ani je nebude obcházet.

 

8.9. Zákazník má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího vyžadovat

1 / potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávané,

2 / ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu:

a) identifikační údaje prodávajícího a zástupce prodávajícího, pokud byl jmenován,

b) identifikační údaje zprostředkovatele; to neplatí, jestliže prodávající při získávání osobních údajů nepostupuje podle § 8 ZnOOÚ, c) účel zpracování osobních údajů,

d) seznam osobních údajů nebo rozsah osobních údajů podle § 10 odst. 4 první věty ZnOOÚ a

e) doplňující informace, které jsou s ohledem na všechny okolnosti a podmínky zpracování osobních údajů potřebné pro zákazníka na zaručení jejích práv a právem chráněných zájmů v rozsahu zejména:

- poučení o dobrovolnosti nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje; jestliže prodávající získává osobní údaje zákazníka na základě souhlasu zákazník podle § 11 ZnOOÚ, oznámí jí i čas platnosti souhlasu, a pokud zákazníkova povinnost poskytnout osobní údaje vyplývá z přímo vykonatelného právně závazného aktu Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, nebo zákona , prodávající sdělí zákazníkovi právní základ, který jí tuto povinnost ukládá, a uvědomí ji o následcích odmítnutí poskytnout osobní údaje,

- třetí strany, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuté,

- okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny,

- formu zveřejnění, pokud mají být osobní údaje zveřejněny,

- třetí země, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že se do těchto zemí uskuteční předávání osobních údajů.

 

8.10. Při vydání rozhodnutí podle odstavce 8.14. je zákazník oprávněn seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací:

1 / ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal její osobní údaje pro zpracování,

2 / ve všeobecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

3 / opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

4 / likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,

5 / likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona,

6 / blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, jestliže prodávající zpracovává osobní údaje na základě souhlasu zákazníka.

 

8.11. Právo zákazníka podle odstavce 8.10. bodu 3 a 4 lze omezit, jen pokud takové omezení vyplývá ze zvláštního zákona nebo jeho uplatněním by byla porušena ochrana zákazníka, nebo by byla porušena práva a svobody jiných osob.

 

8.12. Zákazník na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího zamítat

1 / zpracovávání jejích osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu, a žádat jejich likvidaci,

2 / využívání titulu, jména, příjmení a adresy zákazníka pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo

3 / poskytování titulu, jména, příjmení a adresy zákazníka pro účely přímého marketingu.

 

8.13. Zákazník na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, má právo u prodávajícího kdykoli nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů v případech podle § 10 odst. 3 písm. a), e), f) nebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozené; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka zákazníka je oprávněná, prodávající je povinen osobní údaje, jejichž zpracování zákazník namítal, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat, jakmile to okolnosti dovolí.

 

8.14. Zákazník na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, dále má právo u prodávajícího kdykoliv namítat a nepodléhat rozhodnutí prodávajícího, které by mělo pro něj právní účinky nebo významný dopad, pokud se takové rozhodnutí vydá pouze na základě úkonů automatizovaného zpracování jejích osobních údajů. Zákazník má právo žádat prodávajícího o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž prodávající je povinen žádosti zákazníka vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu zkoumání a výsledku zjištění prodávající informuje zákazníka ve lhůtě podle odstavce 8.21. Zákazník nemá toto právo pouze v případě, pokud to stanoví zvláštní zákon, ve kterém jsou upraveny opatření k zajištění oprávněných zájmů zákazníka, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů prodávající vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku zákazníka, nebo pokud prodávající na základě smlouvy přijal jiná vhodná opatření k zajištění oprávněných zájmů zákazníka.

 

8.15. Pokud zákazník uplatní své právo

1 / písemně az obsahu její žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, považuje se žádost za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou poštou nebo faxem zákazník doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání,

2 / osobně ústní formou do zápisu, z níž musí být zřejmé, kdo právo uplatnil, čeho se domáhá a kdy a kdo vyhotovil zápis, jeho podpis a podpis zákazníka; kopii zápisu je prodávající povinen předat zákazníkovi,

3 / u zprostředkovatele podle bodu 1 nebo 2 tohoto odstavce, je ten povinen tuto žádost nebo zápis předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

 

8.16. Zákazník při podezření, že její osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

 

8.17. Pokud zákazník nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, její práva může uplatnit zákonný zástupce.

 

8.18. Pokud zákazník nežije, její práva, které měla podle tohoto zákona, může uplatnit blízká osoba.

 

8.19. Žádost zákazníka podle odstavce 8.9., 8.10. 1 /, 3 / až 6, a odstavce 8.12. až 8.14. vybaví prodávající bezplatně.

 

8.20. Žádost zákazníka podle odstavce 8.10. 2 / vybaví prodávající bezplatně kromě úhrady ve výši, která nemůže překročit výši účelně vynaložených věcných nákladů spojených se zhotovením kopií, opatřením technických nosičů as odesláním informace zákazníkovi, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

 

8.21. Prodávající je povinen písemně vybavit žádost zákazníka podle odstavců 8.19. a 8.20. nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti

 

8.22. Omezení práv zákazníka podle odstavce 8.11. prodávající bez zbytečného odkladu písemně oznámí zákazníkovi a Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky.

 

8.23. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. b) ZnOOÚ zpracovává osobní údaje zákazníka pro účely uvedené v odstavci 8.2. těchto podmínek prostřednictvím těchto zprostředkovatelů:

 

Direct Parcel Distribution CZ sro

Technická 7, 821 04 Bratislava

IČO: 35834498

Obchodní rejstřík okr soudu BA1, oddíl SRO, Vklad č. 26367 / B

 

8.24. Zákazník vyjádřením souhlasu s těmito obchodními podmínkami uděluje prodávajícímu právo poskytnout nezbytné minimum jeho osobních údajů (jméno a příjmení, adresa, telefon, e-mail) třetí straně za účelem řádného plnění smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a prodávajícím, přičemž okruhem takových třetích stran podle povahy dohodnutých podmínek je kterýkoli nebo více z následujících: přepravce, dodavatel.

Článek 1

Obecné ustanovení

Tyto Obchodní podmínky (dále také jen jako "podmínky" nebo "obchodní podmínky") se vztahují na nákup zboží prostřednictvím elektronického obchodu na stránce www.modesto.sk. Nákup zboží v jejich smyslu mohou uskutečňovat fyzické i právnické osoby (dále vždy jen "zákazník") bez omezení s tím, že zákazník souhlasí, že takto uzavřené kupní smlouvy se budou řídit těmito Obchodními podmínkami, ustanoveními Reklamačního řádu, dalšími podmínkami uvedenými na stránce www .modesto.sk a příslušnými právními předpisy.

 

Prodávajícím se v těchto podmínkách rozumí společnost Modesto sro, se sídlem: 903 01 Kostolná pri Dunaji, IČO: 45 376 212 (dále jako "prodávající" nebo "Modesto" či "společnost Modesto").

 

Článek 2

Postup při objednávání

        Zákazník si může přes elektronický obchod www.modesto.sk objednat jakékoliv zboží, při kterém je umístěno tlačítko "DO KOŠÍKU".

 

        Po stisknutí tlačítka "DO KOŠÍKU" se objednané zboží automaticky přidá do nákupního košíku, který je kdykoliv k dispozici k nahlédnutí. Vytvoření objednávky není podmíněno registrací. Zákazník povinen vyplnit údaje, které od něj systém vyžaduje (přičemž má za to, že pokud zákazník uvede své IČO, vystupuje a nakupuje jako podnikatel, nikoli spotřebitel). Tyto údaje budou použity pro účely vytvoření objednávky a následné plnění smlouvy.

 

        Po registraci bude každému zákazníkovi přiřazeno osobní konto, kterým se bude při nákupech hlásit na www.modesto.sk. Pod tímto kontem budou vytvářeny objednávky, evidované slevy a jiné výhody pro každého zákazníka. Přihlašovací údaje společnost Modesto doporučuje zapsat a uchovat pro případ budoucích nákupů. Při každém dalším nákupu se stačí pomocí svých přihlašovacích údajů přihlásit. Zároveň je v zájmu každého zákazníka, aby si chránil přihlašovací údaje, protože jejich poskytnutí jiné osobě může znamenat její vystupování na www.modesto.sk pod jménem příslušného zákazníka.

 

Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil / byl prodávajícím seznámen o vlastnostech zboží, o jeho ceně a ostatních nákladech, jakož io tom, že tuto konkrétní výši ceny je povinen prodávajícímu uhradit a že si zvolil vyhovující způsob úhrady ceny z možností nabízených prodávajícím. Po vytvoření objednávky bude tato zaregistrována v systému společnosti Modesto, o čemž bude zákazník informován e-mailovým oznámením o přijetí objednávky. Doručením potvrzení o přijetí objednávky kupujícímu se smlouva o koupi zboží považuje za uzavřenou, přičemž jejím předmětem je dodání v objednávce specifikovaného zboží za tam uvedenou cenu, a to vše za podmínek uvedených na stránce www.modesto.sk, v těchto Všeobecných obchodních podmínkách av Reklamačním pořádku.

 

Elektronický obchod www.modesto.sk umožňuje zákazníkům přístup k informacím o stavu jejich objednávek po autorizaci jejich přihlašovacími údaji.

 

Zákazník zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl av celém rozsahu s nimi souhlasí. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění. Povinnost písemného oznámení změny obchodních podmínek je splněna umístěním na internetové stránce www.modesto.sk. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2016.

 

Článek 3

platební podmínky

Všechny ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH. V případě objednávky s úhradou předem má zákazník možnost úhrady na účet společnosti Modesto bankovním převodem. Pokud byla zvolena forma úhrady dobírkou, objednávku bude třeba zaplatit doručovateli při přebírání zboží.

 

Článek 4

Dodací podmínky a náklady na dodání zboží

        Společnost Modesto se zavazuje dodat objednané zboží zákazníkovi nejpozději do 7 pracovních dnů od uhrazení objednávky nebo její přijetí prodávajícím, pokud je zvolena úhrada dobírkou. Pokud společnost Moedsto nemá zboží fyzicky ve svých skladech (o čemž bude zákazníka informovat) a objednává ho u dodavatele až na základě objednávky zákazníka, zavazuje se dodat toto zboží zákazníkovi nejpozději do 10 týdnů od uhrazení zálohové faktury.

 

        Úhradou se rozumí moment připsání úhrady na účet společnosti Modesto, na který měla být úhrada poukázána. Pokud výše uvedená doba dodání bude z technických důvodů nesplnitelná, společnost Moedsto se zavazuje o tom neprodleně informovat zákazníka, a pokud nedojde k dohodě společnosti Modesto a zákazníka o dodání zboží v náhradní lhůtě, o poskytnutí jiného zboží ve stejné kvalitě a ceně, ani o jiném náhradním plnění, společnost Modesto se zavazuje do 15 dnů vrátit zákazníkovi cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu, a to stejným způsobem, jaký byl použit při platbě za zboží, pokud se společnost Modesto a zákazník nedohodnou jinak.

 

Pokud si zákazník vybere jako způsob dopravy osobní odběr bude tento možný pouze v případě fyzické přítomnosti objednaného zboží ve skladu společnosti Modesto. V případě jeho nedostupnosti bude se zákazníkem dohodnutý alternativní postup.

 

Článek 5

Storno objednávky

Tímto článkem 5 není dotčeno právo zákazníka, který vystupuje a na www.modesto.sk nakupuje jako spotřebitel, na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku ve smyslu příslušných právních předpisů, jak je toto popsáno v článku 6 níže.

 

A. Storno objednávky ze strany zákazníka

 

        Zákazník má právo stornovat objednávku oznámením zaslaným písemně na adresu sídla společnosti Modesto uvedenou výše, podaným telefonicky na čísle 02/20 86 24 04 nebo e-mailem na adresu modesto@modesto.sk, a to v případě, že cena z objednávky (zálohové faktury ) ještě nebyla uhrazena. V případě, že zákazník stornuje objednávku po uhrazení ceny z objednávky (zálohové faktury), ale ještě před dodáním zboží, přestože ještě neuplynula dodací lhůta podle článku 4, společnost Modesto si vyhrazuje právo odečíst si prokázané náklady spojené s vyřizováním této objednávky a storno poplatek ve výši 20% z jeho ceny.

 

B. Storno objednávky ze strany společnosti Modesto

 

        Společnost Modesto si vyhrazuje právo zrušit objednávku, nebo její část, pokud není možné z technických příčin zboží dodat v požadované lhůtě či za podmínek objednávky, pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena účtovaná ze strany dodavatele zboží . V případě, že tato situace nastane, společnost Modesto bude neprodleně kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že zákazník již cenu z objednávky (zálohové faktury) nebo její část zaplatil a nedojde k dohodě společnosti Modesto a zákazníka o poskytnutí jiného zboží ve stejné kvalitě a ceně ani o jiném náhradním plnění, společnost Modesto se zavazuje vrátit zákazníkovi do 15 dnů na jeho účet nebo adresu cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu.

 

Článek 6

Poučení o právu zákazníka odstoupit od smlouvy (platí pouze při nákupu přes www.modesto.sk zákazníkem, který je považován za spotřebitele)

Zákazník, který ve vztahu k prodávajícímu vystupuje jako fyzická osoba, má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží, přičemž tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty . Zboží se považuje za převzatý zákazníkem okamžikem, kdy zákazník nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo se:

 

a) zboží objednané zákazníkem v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední,

 

b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,

 

c) zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

 

Zákazník své právo odstoupit od smlouvy uplatňuje písemně na adrese sídla prodávajícího uvedené výše, e-mailem na adrese modesto@modesto.sk nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy. V případě, že zákazník své právo odstoupit od smlouvy uplatní, vrátí zboží společnosti Modesto, a to osobně, nebo zasláním na adresu sídla společnosti Modesto uvedenou výše nebo jiným způsobem předem dohodnutým se společností Modesto, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy své právo odstoupit od smlouvy uplatnil. Zboží nesmí jevit známky používání a musí být zaslán společnosti Modesto s dokladem o koupi, s kompletním příslušenstvím, dokumentací, obalem atd. Zákazník má právo po převzetí zboží v rámci lhůty pro odstoupení zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem, jak je to obvyklé při nákupu v klasickém kamenném obchodě, tj odzkoušet zboží tak, aby zjistil vlastnosti a funkčnost zboží, nemá však právo začít zboží používat a po několika dnech vrátit prodávajícímu (zboží použitý ve větším rozsahu než postačuje k jeho odzkoušení vrátit nelze, pokud prodávající nerozhodne v konkrétním případě jinak). Pokud zboží jeví známky poškození nebo užívání, nebo zboží není kompletní, společnost Modesto si vyhrazuje právo vrácení takového zboží neakceptovat, nebo po dohodě se zákazníkem mu naúčtovat náklady související s uvedením zboží do původního stavu. Poškození obalu a zboží samotného bude prodávajícím akceptovány výhradně v rozsahu, v jakém mu při přiměřeném odzkoušení zboží ve smyslu tohoto ustanovení těchto podmínek nebylo možné zabránit, tj které nepřekračuje rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží.

 

Při odstoupení od smlouvy zákazník nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu. Pokud však dodané zboží nemá vlastnosti, o které zákazník projevil zájem a které se shodují s popisem poskytnutým prodávajícím, náklady na jeho vrácení a dodání zboží, který odpovídá smlouvě, jakož i všechny zákazníkům účelně vynaložené náklady v souvislosti s tím nese prodávající.

 

Společnost Modesto se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, vrátit zákazníkovi všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků, a to stejným způsobem, jaký byl použit zákazníkům při platbě za zboží, pokud se zákazník s prodávajícím nedohodnou jinak. Náklady na dopravu, dodání a poštovné však prodávající zákazníkovi hradí pouze v rozsahu nejlevnějšího běžného způsobu doručení, který je nabízen prodávajícím, bez ohledu na to, jaký způsob doručení si zvolil zákazník. Bez ohledu na uvedené, cenu a další náklady není prodávající povinen zákazníkovi vrátit dříve, než mu je doručen zboží, nebo jak mu zákazník prokáže, že mu zaslal zboží zpět.

 

V souladu se zákonem nemůže zákazník odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:

 

a) poskytnutí služby, pokud se jí poskytování začalo s výslovným souhlasem zákazníka a zákazník prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby;

 

b) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků zákazníka, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho zákazníka;

 

c) zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze;

 

d) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen;

 

e) prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím;

 

Článek 7

Reklamační podmínky

Zákazník si zboží musí vizuálně zkontrolovat ihned při a po převzetí. Má nárok zboží nepřevzít tehdy, pokud je na něm, nebo na jeho obalu viditelné mechanické poškození zjevně způsobené přepravou, nebo pokud je zboží neúplný. V takovém případě je vždy povinen sepsat s příslušným řidičem protokol o škodě / reklamací nebo zásilku odmítnout převzít. Mechanické poškození výrobku v neporušeném obalu je nutné nahlásit okamžitě po převzetí zásilky a výrobek nepoužívat. Pozdější reklamace tohoto charakteru nebudou akceptovány s ohledem na reklamační podmínky přepravce.

 

V případě uplatnění reklamace platí obvyklý reklamační postup stanovený v Reklamačním řádu pro zákazníky společnosti Modesto. Zákazník si může právo na opravu vadného zboží uplatnit v sídle společnosti Modesto. Při uplatnění práva na opravu přinese zákazník reklamované zboží včetně faktury (případně jinou formu daňového dokladu). Při uplatnění jiných práv vyplývajících z odpovědnosti společnosti Modesto za vady (tj práva na výměnu věci, práva na odstoupení od kupní smlouvy a práva na přiměřenou slevu) přinese zákazník reklamované zboží včetně faktury (případě jiné formy daňového dokladu) a záručního listu do sídla společnosti Modesto . Zákazník a společnost Modesto se mohou dohodnout i na jiném způsobu předání zboží. Pokud má zákazník zájem o takovou dohodu, může ji společnost Modesto navrhnout e-mailem na adrese www.modesto.sk nebo telefonicky na 02/2086 2404.

 

V případě, že reklamovaná závada byla způsobena zákazníkem, zejména poškozením výrobku, nevhodným používáním nebo nevhodnou manipulací, zákazník je povinen nahradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s vyřízením reklamace. Společnost Modesto neodpovídá za vady, ke kterým došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách (chemicky agresivní, prašné, vlhké prostředí, v silném magnetickém poli ...), zásahem do výrobku jinou než oprávněnou osobou (autorizovaným servisem), nebo které byly způsobeny živelnou pohromou nebo nesprávným napájecím napětím.

 

V případě, že zákazník není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, zákazník má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost zákazníka podle předchozí věty odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího odeslání zákazníkem, zákazník má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Sb o alternativním řešení spotřebitelských sporů ao změně některých zákonů. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím je Slovenská obchodní inspekce nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářská České republiky (seznam je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí. Zákazník může na podání návrhu na alternativní řešení svého spotřebitelského sporu použít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

Článek 8

Ochrana osobních údajů spotřebitele

8.1 Strany se dohodly, že zákazník v případě, že je spotřebitelem, oznámí prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu.

 

8.2 Zákazník resp. dotčená osoba (dále jako "zákazník" nebo "dotčená osoba") poskytuje osobní údaje prodávajícímu dobrovolně za účelem splnění jeho povinností vyplývajících z kupní smlouvy a další komunikace s ním. Bez jejich poskytnutí prodávající nemůže řádně plnit smlouvu se zákazníkem a proto ji nebude možné se zákazníkem ani uzavřít. Účelem zpracování těchto osobních údajů je vystavení daňového dokladu, předsmluvní vztahy, identifikace zákazníka, potvrzení objednávky a to telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty, doručení zboží, registrace na internetovém obchodě www.modesto.sk, informování o zvýhodněných nabídkách a novinkách.

 

8.3. Prodávající zpracovává osobní údaje dotčených osob pro účely vystavení věrnostní karty na základě jejich žádosti. Dotyčná osoba projeví svou žádost resp. souhlas se zpracováním osobních údajů pro tento účel při registraci prostřednictvím internetového obchodu www.modesto.sk nebo jiným prokazatelným způsobem. Prodávající zpracovává na tento účel osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo.

8.4. Zákazník čestně prohlašuje, že dává souhlas ve smyslu zákona č. 122/2013 Sb o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZnOOÚ"), aby prodávající ve svých informačních systémech v manuální i automatizované formě zpracovával a uchovával jeho osobní údaje v rozsahu podle odstavce 8.1. těchto podmínek a to pro účely uvedené v odstavci 8.2. těchto podmínek. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji zákazníka zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR. Prodávající po splnění účelu zpracování zajistí neprodleně likvidaci osobních údajů zákazníka v souladu s ust. § 17 odst. 1 ZnOOÚ. Souhlas se zpracováním osobních údajů může zákazník odvolat kdykoliv písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu zákazníkem prodávajícímu.

 

8.5. Zákazník si může kdykoliv své osobní údaje zkontrolovat a změnit po přihlášení se na stránce www.modesto.sk

 

8.6. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 2 písm. c) ZnOOÚ osobní údaje bude získávat výhradně pro účely uvedené v odstavci 8.2. těchto podmínek.

 

8.7. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 2 písm. e) ZnOOÚ zajistí, aby osobní údaje zpracovávány a využívali výhradně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly shromážděny.

 

8.8. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust § 6 odst. 2 písm. i) ZnOOÚ bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje ZnOOÚ ani jiným obecně závazným právním předpisem a ani je nebude obcházet.

 

8.9. Zákazník má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího vyžadovat

1 / potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávané,

2 / ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu:

a) identifikační údaje prodávajícího a zástupce prodávajícího, pokud byl jmenován,

b) identifikační údaje zprostředkovatele; to neplatí, jestliže prodávající při získávání osobních údajů nepostupuje podle § 8 ZnOOÚ, c) účel zpracování osobních údajů,

d) seznam osobních údajů nebo rozsah osobních údajů podle § 10 odst. 4 první věty ZnOOÚ a

e) doplňující informace, které jsou s ohledem na všechny okolnosti a podmínky zpracování osobních údajů potřebné pro zákazníka na zaručení jejích práv a právem chráněných zájmů v rozsahu zejména:

- poučení o dobrovolnosti nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje; jestliže prodávající získává osobní údaje zákazníka na základě souhlasu zákazník podle § 11 ZnOOÚ, oznámí jí i čas platnosti souhlasu, a pokud zákazníkova povinnost poskytnout osobní údaje vyplývá z přímo vykonatelného právně závazného aktu Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, nebo zákona , prodávající sdělí zákazníkovi právní základ, který jí tuto povinnost ukládá, a uvědomí ji o následcích odmítnutí poskytnout osobní údaje,

- třetí strany, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuté,

- okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny,

- formu zveřejnění, pokud mají být osobní údaje zveřejněny,

- třetí země, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že se do těchto zemí uskuteční předávání osobních údajů.

 

8.10. Při vydání rozhodnutí podle odstavce 8.14. je zákazník oprávněn seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací:

1 / ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal její osobní údaje pro zpracování,

2 / ve všeobecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

3 / opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

4 / likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,

5 / likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona,

6 / blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, jestliže prodávající zpracovává osobní údaje na základě souhlasu zákazníka.

 

8.11. Právo zákazníka podle odstavce 8.10. bodu 3 a 4 lze omezit, jen pokud takové omezení vyplývá ze zvláštního zákona nebo jeho uplatněním by byla porušena ochrana zákazníka, nebo by byla porušena práva a svobody jiných osob.

 

8.12. Zákazník na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího zamítat

1 / zpracovávání jejích osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu, a žádat jejich likvidaci,

2 / využívání titulu, jména, příjmení a adresy zákazníka pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo

3 / poskytování titulu, jména, příjmení a adresy zákazníka pro účely přímého marketingu.

 

8.13. Zákazník na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, má právo u prodávajícího kdykoli nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů v případech podle § 10 odst. 3 písm. a), e), f) nebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozené; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka zákazníka je oprávněná, prodávající je povinen osobní údaje, jejichž zpracování zákazník namítal, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat, jakmile to okolnosti dovolí.

 

8.14. Zákazník na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, dále má právo u prodávajícího kdykoliv namítat a nepodléhat rozhodnutí prodávajícího, které by mělo pro něj právní účinky nebo významný dopad, pokud se takové rozhodnutí vydá pouze na základě úkonů automatizovaného zpracování jejích osobních údajů. Zákazník má právo žádat prodávajícího o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž prodávající je povinen žádosti zákazníka vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu zkoumání a výsledku zjištění prodávající informuje zákazníka ve lhůtě podle odstavce 8.21. Zákazník nemá toto právo pouze v případě, pokud to stanoví zvláštní zákon, ve kterém jsou upraveny opatření k zajištění oprávněných zájmů zákazníka, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů prodávající vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku zákazníka, nebo pokud prodávající na základě smlouvy přijal jiná vhodná opatření k zajištění oprávněných zájmů zákazníka.

 

8.15. Pokud zákazník uplatní své právo

1 / písemně az obsahu její žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, považuje se žádost za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou poštou nebo faxem zákazník doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání,

2 / osobně ústní formou do zápisu, z níž musí být zřejmé, kdo právo uplatnil, čeho se domáhá a kdy a kdo vyhotovil zápis, jeho podpis a podpis zákazníka; kopii zápisu je prodávající povinen předat zákazníkovi,

3 / u zprostředkovatele podle bodu 1 nebo 2 tohoto odstavce, je ten povinen tuto žádost nebo zápis předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

 

8.16. Zákazník při podezření, že její osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

 

8.17. Pokud zákazník nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, její práva může uplatnit zákonný zástupce.

 

8.18. Pokud zákazník nežije, její práva, které měla podle tohoto zákona, může uplatnit blízká osoba.

 

8.19. Žádost zákazníka podle odstavce 8.9., 8.10. 1 /, 3 / až 6, a odstavce 8.12. až 8.14. vybaví prodávající bezplatně.

 

8.20. Žádost zákazníka podle odstavce 8.10. 2 / vybaví prodávající bezplatně kromě úhrady ve výši, která nemůže překročit výši účelně vynaložených věcných nákladů spojených se zhotovením kopií, opatřením technických nosičů as odesláním informace zákazníkovi, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

 

8.21. Prodávající je povinen písemně vybavit žádost zákazníka podle odstavců 8.19. a 8.20. nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti

 

8.22. Omezení práv zákazníka podle odstavce 8.11. prodávající bez zbytečného odkladu písemně oznámí zákazníkovi a Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky.

 

8.23. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. b) ZnOOÚ zpracovává osobní údaje zákazníka pro účely uvedené v odstavci 8.2. těchto podmínek prostřednictvím těchto zprostředkovatelů:

 

Direct Parcel Distribution CZ sro

Technická 7, 821 04 Bratislava

IČO: 35834498

Obchodní rejstřík okr soudu BA1, oddíl SRO, Vklad č. 26367 / B

 

8.24. Zákazník vyjádřením souhlasu s těmito obchodními podmínkami uděluje prodávajícímu právo poskytnout nezbytné minimum jeho osobních údajů (jméno a příjmení, adresa, telefon, e-mail) třetí straně za účelem řádného plnění smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a prodávajícím, přičemž okruhem takových třetích stran podle povahy dohodnutých podmínek je kterýkoli nebo více z následujících: přepravce, dodavatel.

poslať požiadavku

Kontaktujte nás pre pomoc alebo pošlite Váš dopyt

název
Email
Te. Kontakt
Vaša správa